Missie & visie

Onze school is een openbare school, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk zonder onderscheid te maken in maatschappelijke positie, levensbeschouwing en geloof. Alle kinderen zijn welkom op onze school, waar ruimte is voor verschillende opvattingen en overtuigingen. We nemen als school zoveel mogelijk kennis van de verschillende opvattingen in de samenleving, maar schrijven geen keuze voor.

 

Onze slogan is: ‘Samen sterk!’

 

Missie obs Blijhaven
Wij zien het als onze missie om de kinderen op Blijhaven bewust te leren kiezen voor de kansen die het leven biedt om zich vervolgens tot een volwaardig en gelukkig mens te kunnen ontplooien. Onze missie hebben we vertaald naar drie belangrijke pijlers voor ons onderwijs, deze pijlers beschrijven hetgeen we willen bereiken met ons onderwijs.

1. Betekenisvol onderwijs
2. Brede persoonsontwikkeling
3. Bemiddelende professionals

 

Visie obs Blijhaven
Wij zijn een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), waar kinderen plezier hebben, zich veilig voelen, en waar hun cognitieve, creatieve en sociaal- emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. Ons uitgangspunt hiervoor is dat we werken vanuit betekenisvolle activiteiten, waarin we ons richten op betekenisvolle interacties tussen leerlingen en leerkrachten (opvoeders).

 

We willen de kansen van onze kinderen vergroten. De Vreedzame School vormt hiervoor onze pedagogische basis. Daarnaast besteden we veel aandacht aan muziek met het programma van Hallo Muziek, vinden we ICT onmisbaar en zijn wij een Gezonde School, waar gezonde voeding en veel beweging belangrijk is.

 

Kenmerkend voor onze visie is de beschrijving van onderstaande vijf pijlers binnen het OGO onderwijs. Dit beschrijft wat onze kijk op de toekomst is;

1. Ons onderwijs is holistisch
2. Ontwikkeling berust op begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten
3. De leerkracht is ook een deelnemer aan de culturele praktijk
4. Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle problemen
5. De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch