OGO onderwijs

Basisschool Blijhaven biedt sinds schooljaar 2022/2023 Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) aan waarin we zoveel mogelijk betekenisvol en boeiend onderwijs verzorgen. Dit betekent in de praktijk dat het accent op thematisch werken wordt gelegd. Met een thema worden verschillende vakgebieden met elkaar geïntegreerd, aansluitend op de belevingswereld van kinderen. Het doel is om zinvol onderwijs aan te bieden en tegelijkertijd kinderen vaardigheden en kennis aan te brengen. De onderbouw heeft de focus op spelactiviteiten en de bovenbouw richt zich op onderzoeksactiviteiten. Wij richten ons op onderstaande vijf pijlers binnen het OGO-onderwijs.

 

1. Ons onderwijs is holistisch
Op Blijhaven gaan we er vanuit dat een leerling constant in ontwikkeling is en willen we een leerling in zijn geheel zien. Een leerling is meer dan alleen zijn cognitieve ontwikkeling. De leerlingen verbreden hun eigen belevingswereld door te spelen en te doen. De context waarin een leerling zich begeeft heeft hier invloed op. Ook geven we leerlingen een stem. Dit doen we door de inzet van De Vreedzame School, leerlingenraad en het stimuleren van een growth mindset. Met De Vreedzame school werken we aan veilige leeromgeving en stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om ouders actief in te zetten en te benaderen binnen ons onderwijs.

 

2. Ontwikkeling berust op begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten
Op Blijhaven streven we naar zoveel mogelijk samenhang binnen de lessen rondom het thema en de kernvakken. Dit doen we door verbindingen te leggen tussen de buitenwereld en de klas. Zo kun je denken aan het ontwerpen van een bakkerij in de klas, een restaurant opzetten en het creëren van een waterlab. Binnen OGO noemen we dit een sociaal culturele praktijk. Sociaal culturele praktijken worden in themahoeken (uit)gespeeld en/of beleefd. We vinden het belangrijk dat de activiteiten binnen die sociaal culturele praktijk zorgen voor betekenisvolle ervaringen die bijblijven. De leerkracht probeert de intrinsieke motivatie van het kind te stimuleren door aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

 

3. De leerkracht is ook een deelnemer aan de sociaal culturele praktijk
Op Blijhaven begeleidt de leerkracht het leerproces. De leerkracht is deelnemer en coach. Dit doen we doordat leerkrachten ook deelnemen aan de culturele praktijk die wordt vormgegeven in de klas. De leerkracht is een rolmodel en door zelf actief mee te doen zien de leerlingen dit ook. Dit kan in allerlei vormen, denk aan meelezen tijdens een leesactiviteit of meedoen in het onderzoeksproces. We zetten in op het gebruik van verschillende materialen, filmpjes, gastdocenten en uitstapjes. Uitgangspunt is hierbij dat we onze leerlingen zoveel mogelijk kennis van de omgeving en de wereld willen meegeven. We willen leerlingen laten zien wat er buiten school is, wat de omgeving en wereld te bieden heeft.

 

4. Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle problemen
Op Blijhaven willen we onze kinderen uitdagen om na te denken over eventuele oplossingen. We willen leerlingen laten zien welke opties er zijn. Dit doen we door leerlingen te motiveren en enthousiasmeren om instrumenten te maken en gebruiken. Het maken van een eigen instrument is een leerervaring op zich. Tijdens spelactiviteiten zijn er vaak momenten waarop plattegronden, grafieken en bouwtekeningen ontworpen worden. Hiermee willen we leerlingen leren om hun eigen representaties vorm te geven. We proberen het schematiseren bij elk thema een plekje te geven in het aanbod en dit te tonen in de klas.

 

5. De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch
Op Blijhaven zien we in dat er een combinatie moet zijn van uniforme leerwegen en individuele leerwegen. Om dit inzichtelijk te maken, gebruiken we Horeb. Met Horeb kunnen we door middel van observatie en planning het leertraject volgen en eventueel bijstellen. We stellen vooraf leerdoelen op, hierdoor kunnen leerkrachten sturen op het leerproces. Ons doel is om aan de slag te gaan met portfolio’s van leerlingen.