Onderwijs

Vanuit onze visie, waarin we de nadruk leggen op leren vanuit motivatie, met anderen leren, een brede persoonsontwikkeling en het leren benutten van kansen, zijn we enthousiast geworden over het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

OGO
In vergelijking met andere onderwijsvernieuwingen als Montessori en Jenaplan is het OGO onderwijs nog jong. Ontstaan in de jaren ’90 en nog steeds volop in ontwikkeling. OGO is gebaseerd op de pedagogiek van Vygotski en wordt gevoed vanuit wetenschappelijk onderzoek (leerstoel VU).

 

Wat is OGO?
OGO is gebaseerd op een vernieuwende visie op leren en onderwijzen. Als kinderen gemotiveerd en betrokken zijn, leren ze beter. Daarom werken we met thema’s die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen. Spel en onderzoek staan centraal om kinderen de brede ontwikkeling mee te geven.

 

Ontwikkeling als een cultureel proces
Kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun omgeving, in contact met volwassenen en andere kinderen.

 

Deelnemen aan dagelijkse activiteiten
Kinderen leren en ontwikkelen zich door deel te nemen aan dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, koken, verkopen, een film maken, een presentatie verzorgen, een rondleiding geven in een museum.

 

Leren en ontwikkelen binnen een zone van naaste ontwikkeling
Als een kind graag wil deelnemen aan een activiteit, maar nog niet alle elementen zelfstandig uit kan voeren helpt het door dit samen met een volwassene of een andere meer wetende partner te doen. Zo kom je verder.

 

Verantwoordelijk zijn voor het eigen ontwikkelingsproces
Een leerling neemt de verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling als hij persoonlijk betrokken is, zelf initiatieven neemt en betekenis geeft aan de activiteit.

 

Ontwikkeling voltrekt zich in samenhang
Emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van specifieke kennis zijn niet los van elkaar te zien.

 

Verschillen in ontwikkeling
Kinderen verschillen in aanleg, ervaring, opgedane kennis en culturele achtergrond. Deze verschillen mogen er zijn. Het werken met rijke en interessante thema’s zorgt ervoor dat deze verschillen benut worden.

 

Nieuwsgierig geworden naar OGO? Hier vind je meer informatie.

 

USP’s

Blijhaven is een vreedzame en een gezonde school. Ook wordt er les gegeven door Hallo Muziek!

 
Vreedzame school
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

 

Uitgangspunten

In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
het creëren van een positieve sociale en morele norm
het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin
 

Gezonde school

Blijhaven is een gezonde school. Wat betekent dit?

De school vindt het belangrijk dat de kinderen op school veel bewegen en besteed aandacht aan gezonde voeding op school. Dit organiseren we gedeeltelijk in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

 

Voeding

Samen met de gemeente Amsterdam, het Jump-in programma, heeft de school afspraken voor gezond eten en drinken op school opgesteld. Zie voor deze afspraken de jaarlijkse schoolgids van Blijhaven.

 

Bewegen en sport

Op Blijhaven krijgen alle kinderen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakdocent. Er is een gym+ docent aanwezig die vanuit de gemeente en in samenwerking met de GGD, kinderen die extra beweging nodig hebben, naschools extra bewegingsonderwijs biedt. In de middagpauze worden er sport- en spelactiviteiten georganiseerd door een externe organisatie.

Gedurende het schooljaar worden er verschillende sportieve activiteiten georganiseerd door de school, zoals o.a. sportdagen en deelname aan sport toernooien.

 

Met het organiseren van bovenstaande activiteiten voldoet Blijhaven aan de voorwaarden van het Gezonde School vignet Bewegen en Sport.

 

Hallo Muziek! 
Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het basisonderwijs. Vanaf Groep 1 tot en met Groep 8 krijgt elk kind minimaal 32 weken per schooljaar muziekles in de klas. In de onderbouw is dit één keer per week, in de bovenbouw twee keer per week.

Vanaf Groep 5 krijgen de kinderen elk half jaar les op een nieuw instrument, dit instrument mogen de kinderen ook mee naar huis nemen om thuis te oefenen!

 

Dit ziet er bij ons als volgt uit:

In groep 5 leren ze Djembé en Klokkenspel/Samba bespelen.
In groep 6 leren ze Djembé en gitaar spelen.
In groep 7 leren ze Ukelele en Samba spelen.
In groep 8 gaan ze Saz en Samba bespelen.
 
Halverwege het schooljaar sluiten de kinderen een periode van zangles en les op een instrument af met een presentatie aan de ouders. Na de presentatie wisselen de kinderen van instrument en een nieuwe periode van oefenen op een ander instrument. Ook deze periode sluiten de kinderen aan het eind van het schooljaar af met een presentatie aan de ouders.

Naast de lessen en presentaties kan elk kind zich aanmelden voor ons schoolorkest, de kinderen mogen zelf kiezen op welk instrument ze mee willen doen aan het schoolorkest. Het schoolorkest oefent één keer per week na schooltijd onder leiding van twee muziekdocenten.

 

De professionele muziekvakdocenten zijn veelal orkestmusici die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen en certificeren. Karakteristiek voor de muziekeducatie is de combinatie van een doorgaande leerlijn en talentontwikkeling.

 

Ontdekken, verbinden en verankeren

Hallo Muziek haalt de methodes en expertise o.a. uit Engeland, waar dit type muziekonderwijs al meer dan 20 jaar gangbaar is en zelfs nationaal beleid is van de Rijksoverheid. Kernbegrippen binnen de methodiek van Hallo Muziek zijn ontdekken, verbinden en verankeren. In Engeland heeft Hallo Muziek een partnerschip met DaCapo en werkt nauw samen met DaCapo founder Jane Cutler en community musicians als onder andere Phil Mullen (adviseur Engelse overheid).

 

Onze missie

Onze duurzame muzieklessen en talentontwikkeling brengen kinderen dichter bij hun creativiteit. Creativiteit was een basisvaardigheid in het verleden. Creativiteit is onmisbaar voor de toekomst. Muziek kan de wereld veranderen, omdat het mensen kan veranderen. Muziek maakt slim en gelukkig. Muziek is in staat mensen te verbinden. Het geeft betekenis aan een behoefte diep in ons hart. Wij willen dat ieder kind dit langdurig kan ervaren. Op school. En buitenschools.

 

Onze doelen

Het doel van Hallo Muziek is om alle basisschoolkinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 in aanraking te brengen met muziek, opdat het maken van muziek een onlosmakelijk deel van hun leven wordt. De kinderen beginnen met muzikaal ontdekken en leren daarna op ten minste 8 instrumenten te spelen. Het instrument is daarbij een middel, niet een doel. Hallo Muziek focust op muziekinhoud vanuit het belang van het kind en de bijdrage aan een kansrijke toekomst.

 

Onze organisatievorm

Hallo Muziek is een niet-gesubsidieerde cultuur onderneming die momenteel gesponsord wordt door Buma Cultuur, De vrienden van Holland Symfonia, de Holland Symfonia Businessclub, Enchilada en Terpstra Muziek BV. Onderliggende stichting is Stichting Educatieorkest Holland.

 

Bron: Hallo Muziek

 

Hallo Muziek op Blijhaven wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds cultuurparticipatie.

‘Kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun omgeving, in contact met volwassenen en andere kinderen’

Happy diverse young school kids